Aktuelt

Ny kontoradresse

Ny kontoradresse

Vi flytter til Kilengaten 1 i 2. etg. Velkommen til våre nye lokaler fra mandag 29. januar. Gratis kundeparkering utenfor inngangen....

De nye reglene om rabatter i arbeidsforhold

De nye reglene om rabatter i arbeidsforhold

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om forståelsen av de nye reglene for rabatter i arbeidsforhold, herunder personalrabatter og de pliktene arbeidsgiver har. Uttalelsen er i det vesentlige en gjengivelse av forhold som er tatt opp i forarbeidene, Prop 86 LS...

Endringer i reiseregulativene

Endringer i reiseregulativene

Særavtalene for reiser er endret med virkning fra 22. juni 2018. Det er en del endringer det er viktig å være klar over. Etter at det ble brudd i forhandlingene mellom staten og hovedsammenslutningene ble reiseavtalene ble behandlet i særskilt nemnd. Kjennelsen forelå...

Ikrafttredelse endringer i aksjelovene

Ikrafttredelse endringer i aksjelovene

Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. Endringene i reglene om avvikling trer først i kraft 1. mars 2019. Endringer med virkning fra 1. mars 2019: Plikt til å angi forretningskommune i vedtektene oppheves. Hensynet til å finne...

Endringer i bokføringsforskriften

Endringer i bokføringsforskriften

Finansdepartementet har fastsatt endringer i bokføringsforskriften. Av størst interesse er endringer for bruk av kontantfaktura, utskrift av salgskvitteringer og dokumentasjon av kontantsalg for veldedige og allmennyttige organisasjoner. Kontantfaktura...

Revisjonsplikten for konsern

Revisjonsplikten for konsern

Regjeringen har endret aksjeloven slik at også morselskaper i konsern hvor konsernet totalt sett ikke overstiger terskelverdiene, skal kunne velge bort revisjon. Terskelverdier: Driftsinntekter <5 mill. (foreslås justert iht. inflasjon) Balansesum <20 mill....

Bedre pensjonssparing for private og selvstendig næringsdrivende

Bedre pensjonssparing for private og selvstendig næringsdrivende

Ny ordning for privat individuell sparing til pensjon. Maks innbetaling kr 40 000 pr. år. Skattefradrag på innbetalt beløp. Maks skattebesparelse i 2017: 40 000 x 24 % = 9 600 Utbetaling skattlegges som alminnelig inntekt. Tidligere ordning (IPS) ble skattlagt som...

Gründerfradrag for personlig skattyter

Gründerfradrag for personlig skattyter

Personlig skattyter kan få fradrag for aksjeinnskudd i oppstartselskap Inntil kr 500 000 kr år, minimum kr 30 000 Maks kr 1,5 mill. pr. selskap pr. år Ved stiftelse eller kapitalforhøyelse Kan investere gjennom holdingselskap Krav til selskapet Ikke eldre enn 6 år...

Aksjesparekonto for privatpersoner

Aksjesparekonto for privatpersoner

Privatpersoner kan bruke denne kontoen til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond. Gevinst skattlegges ikke og tap går ikke til fradrag. Uttak fra kontoen skattlegges som aksjeinntekt. Kan velge å ta ut det opprinnelige beløpet du...

Aktuelle satser

Bilbeskatning

Naturalytelser og bilbeskatning.

Utgiftsgodtgjørelse

Godtgjørelse ved overnatting.

Skattesatser

Aksjeselskap og personer.

Skjermingsrente

Lån til aksjonær og aksjonærmodellen.

Renteberegninger

Rentetillegg og rentegodtgjørelse.

Avgiftssatser

Soner for arbeidsgiveravgift.

Fra Skatteetaten

  Feed has no items.

Fra Revisorforeningen

 • Fusjonsfordringer oppstått i 2023

  Skattemessig verdi på fisjons- og fusjonsfordringer oppstått i 2023 skal settes lik den regnskapsmessige verdien av fordringen.

 • Krav til verdsettelse ved «drop down»-fisjon

  Skattedirektoratet mener at det er krav til verdsettelse ved «drop-down»-fisjon, selv om det utfisjonerte selskapet umiddelbar fusjoneres inn i et heleid datterselskap av det opprinnelig overdragende selskapet.

 • Finanstilsynets prioriteringer i 2024

  Det digitale trusselbildet er forverret som følge av geopolitisk uro og økt digital kriminalitet. Høy risiko knyttet til næringseiendom. Flere foretak må styrke egen styring og kontroll med virksomheten.

 • 1 023 statsautoriserte revisorer fikk revisorregisternummer i 2023

  Dette fremgår av Finanstilsynets rapport fra tilsynet med revisorer i 2023.

 • Revisorer frykter ikke KI – tvert imot

  Dette er jobbene som kan forsvinne de neste ti årene, skrev Nettavisen nylig i en artikkel om KI og ny teknologi. Men premisset for saken er feil. På listen over de mest truede yrkene setter enkelte eksperter revisorer på en overraskende tredjeplass. Men vi føler oss ikke truet. Tvert imot. Vår rolle er viktigere enn noen gang. Og bransjen skriker etter folk.