Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om forståelsen av de nye reglene for rabatter i arbeidsforhold, herunder personalrabatter og de pliktene arbeidsgiver har.

Uttalelsen er i det vesentlige en gjengivelse av forhold som er tatt opp i forarbeidene, Prop 86 LS (2017-2018) kapittel 2, men Skattedirektoratet kommer også med enkelte avklaringer og avgrensninger av skatteplikten.

I tillegg kommer Skattedirektoratet med en del kommentarer knyttet til innrapporteringen. Disse omtales ikke her.

Rabatter fra tredjeparter

Rabatter, bruk av bonuspoeng og kick-back fra forretningspartnere, typisk kunder og leverandører, er skattepliktig. Dette omfatter også tilfeller der den ansatte kjøper varer eller tjenester, f.eks. flyreiser eller hotellovernattinger og får kostnadene refundert fra arbeidsgiver.

For rabatter mv. fra andre tredjeparter enn forretningspartnere er det ikke skatteplikt med mindre arbeidsgiveren gir noe tilbake til tredjeparten.

Dersom arbeidsgiver sponser eller bevilger midler til noen og de ansatte får rabatter som følge av dette er det skatteplikt dersom de ansatte ikke kunne fått tilsvarende rabatt på annet vis.

Unntak

Ensidige markedsføringstiltak eller liknende fra tredjeparter som ikke er forretningspartnere, vil ikke utløse skatteplikt. Dette gjelder f.eks. såkalte nabolagsrabatter til alle ansatte i andre virksomheter i nærområdet.

Såkalte «kjøpesenterrabatter», der alle butikkene på et kjøpesenter gir gjensidige rabatter til hverandres ansatte, skal av praktiske grunner ikke skattlegges.

Bagatellmessige bonuser eller kick backs som arbeidstageren mottar ved kjøp av varer og tjenester på vegne av arbeidsgiver, f.eks. Trumf-poeng, skal heller ikke skattlegges.

Verdsettelse av rabatten

Naturalytelser i arbeidsforhold skal verdsettes til omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet. Det kan tas hensyn til rabatter og tilbudspriser hvis de er allment tilgjengelige for andre på kjøps/bestillingstidspunktet. Dette gjelder også ved beregning av rabattgrensen for skattefrie personalrabatter. Dette må kunne dokumenteres, f.eks. ved utskrift fra nettside eller annonse på samme tidspunkt som kjøpet ble gjennomført.

Rabatter knyttet til arbeidsgivers medlemskap eller fordelskort

Ansatte kan gjennom arbeidsgiver oppnå rabatter knyttet til medlemskap, fordelskort eller lignende. Dersom tilnærmet hvem som helst kan oppnå et slikt fordelskort eller rabatten ikke er større enn det som alminnelig forbrukere kan oppnå, skal det ses bort fra slike fordeler.

Bonuspoeng

Fordelen ved privat bruk av bonuspoeng, typisk flyreiser eller hotellovernattinger, skal verdsettes til det den samme reisen eller oppholdet ville kostet på samme tidspunkt, uten bruk av bonuspoeng.

I forbindelse med jobbskifte skal uttak av bonusytelser som er opptjent hos tidligere arbeidsgiver rapporteres av denne.

Av praktiske årsaker legger Skattedirektoratet til grunn at arbeidsgiver blir ansvarlig for innrapportering av privat uttak av bonuspoeng opptjent fra og med 1. januar 2019.

Bonuspoeng kan benyttes til kjøp av en rekke varer og tjenester i tillegg til selve reisen. Dette gjelder for eksempel oppgraderinger av flybilletter eller hotellrom, mat, inngang til lounge, «fast track» osv. Av praktiske årsaker skal slike fordeler ikke innrapporteres eller skattlegges.

Dersom den ansatte tjener opp bonuspoeng både privat og gjennom arbeid, kan den ansatte velge at privat opptjente bonuspoeng benyttes først, evt. foreta en forholdsmessig fordeling.

Det er mulig å donere opptjente bonuspoeng til frivillige organisasjoner. Slike donasjoner utløser ikke skatteplikt for den ansatte.

Kildehenvisning: www.revisorforeningen.no