• Regjeringen har endret aksjeloven slik at også morselskaper i konsern hvor konsernet totalt sett ikke overstiger terskelverdiene, skal kunne velge bort revisjon.
  • Terskelverdier:
    • Driftsinntekter <5 mill. (foreslås justert iht. inflasjon)
    • Balansesum <20 mill. (foreslås justert iht. inflasjon)
    • Antall årsverk < eller lik 10 årsverk
  • Det vil tilligge styret å vurdere om terskelverdiene er oversteget eller ikke. Selskapet skal sende melding til Foretaksregisteret dersom vilkårene for fritak fra revisjon ikke lenger er oppfylt.