Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. Endringene i reglene om avvikling trer først i kraft 1. mars 2019.

Endringer med virkning fra 1. mars 2019:

  • Plikt til å angi forretningskommune i vedtektene oppheves. Hensynet til å finne frem til selskapet er ivaretatt gjennom plikten til å registrere selskapets adresse i Foretaksregisteret. Endringen gjelder ikke for allmennaksjeselskap.
  • Sittende styre skal forestå avviklingen, og avviklingsstyret som eget selskapsorgan fjernes. Dette gjelde også for allmennaksjeselskap.
  • Aksjeselskaper som har valgt bort revisjon får unntak fra kravene til at avviklingsbalansen, oversikten over selskapets eiendeler mv. og sluttoppgjøret skal revideres.

Endringer med virkning fra 1. januar 2019:

  • Det presiseres at aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, heller ikke trenger å få årsregnskapet revidert i avviklingsperioden.
  • Det presiseres i aksjeloven § 6-14 at styret står for den daglige ledelsen når det ikke er ansatt daglig leder.
  • Aksjeloven og allmennaksjeloven § 6-15 endres slik at det fremgår at daglig leders underretning til styret om selskapets virksomhet mv. kan gis på andre måter enn i møte eller skriftlig. Formålet er å tydeliggjøre at bestemmelsen er teknologinøytral og å gi selskapene større fleksibilitet når det gjelder hvordan rapporteringen foretas.
  • Enkelte rettelser i aksjeloven og andre lover.

Det er ikke bestemt når endringene vedrørende mellombalanse skal tre i kraft. Det må først gjøres tekniske tilpasninger i Regnskapsregisteret og Foretaksregisteret. Det må også fastsettes forskriftsbestemmelser med regler om blant annet innsending til Regnskapsregisteret og om innsyn i mellombalansene.